Dec 11, 2019   11:55 p.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Suggestion of measures for improving the employee motivational system in a company ELE Advanced Technologies s. r. o.
Written by (author): Ing. Jana Urbančoková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ELE Advanced Technologies s.r.o.
Summary:Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických podkladov a analýzy súčasného stavu systému motivácie zamestnancov spoločnosti ELE Advanced Technologies s. r. o. navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému motivácie zamestnancov tak, aby boli prínosom pre túto spoločnosť. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch hlavných častí -- teoretická podstata motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch, analýza súčasného stavu systému motivácie zamestnancov v podniku ELE Advanced Technologies s. r. o., návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ELE Advanced Technologies, s. r. o., zhodnotenie navrhovaného riešenia. Prvá časť práce obsahuje teoretické východiská získané z odbornej literatúry uvedenej v zozname bibliografických odkazov. Táto časť je zameraná na oblasť motivácie a zavádza do tejto problematiky pojem stimulácia, nakoľko motivácia vychádza z "vnútra" človeka a podniky ovplyvňujú svojich zamestnancov vonkajšími podnetmi, čo je predmetom stimulácie. Obsahom teoretickej časti práce je súhrn základných poznatkov v oblasti motivácie a jej význam v pracovnom procese, charakteristika stimulácie a jednotlivých stimulačných prostriedkov. Analytická časť práce pojednáva o analýze súčasného stavu spoločnosti ELE Advanced Technologies s. r. o., predovšetkým o analýze súčasného stavu systému motivácie jej zamestnancov. Analýza bola uskutočnená prostredníctvom odbornej literatúry, internetových zdrojov, interných dokumentov spoločnosti ELE Advanced Technologies s. r. o., spracovaných údajov z konzultácií a dotazníkového prieskumu. Na základe nedostatkov zistených prostredníctvom analýzy je v tretej časti práce vypracovaný návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ELE Advanced Technologies s. r. o. a posledná časť je zameraná na zhodnotenie navrhovaného riešenia.
Key words:motivácia, stimulácia, odmeňovanie, pracovné prostredie, zamestnanec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited