Dec 15, 2019   12:30 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Suggestions for improvement of the use of methods for selection and recruiting process of employees at ZF Slovakia, a.s.
Written by (author): Ing. Silvia Horehájová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Opponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie využitia metód pre výber a prijímanie zamestnancov v  podniku ZF Slovakia, a.s.
Summary:HOREHÁJOVÁ, Silvia: Návrh opatrení na zlepšenie využitia metód pre výber a prijímanie zamestnancov v podniku ZF Slovakia, a.s. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: Ing. Ľubica Mrvová, PhD. - Trnava: MTF STU, 2015. 67p. Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh opatrení na zlepšenie procesu výberu a prijímania zamestnancov v spoločnosti ZF Slovakia, a. s. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy metód príjmu a výberu zamestnancov a špecifické metódy. Náplňou analytickej časti je charakteristika spoločnosti a analýza metód výberu a prijímania zamestnancov, ktoré sú využívané v spoločnosti ZF Slovakia, a. s. Analytická časť je doplnená dotazníkom, z ktorého sú zostavené návrhy na zlepšenie procesu výberu a príjmu zamestnancov v spoločnosti.
Key words:metódy príjmu, ľudské zdroje, metódy výberu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited