24. 1. 2020  10:15 Timotej
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:LED na osvetľovanie
Autor: Ing. Tomáš Krúžek
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Grinaj
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:LED na osvetľovanie
Abstrakt:Bakalárska práca pojednáva o základných princípoch LED. Bližšie rozoberá základné svetelnotechnické parametre ako sú merný výkon, tepelné riadenie, náhradná teplota chromatickosti a iné. V práci sú použité aktuálne portfóliá od popredných výrobcov LED. Práca stručne popisuje aplikácie, najnovšie trendy a technológie LED. Hlavným bodom práce bolo zmerať svetelnotechnické a eletrické parametre LED. Nasledujúca časť bakalárskej práce je venovaná zhodnoteniu nameraných výsledkov a porovnaniu s konvenčnými osvetľovacími zariadeniami, ktorých parametre boli taktiež zmerané.
Kľúčové slová:parametre, LED, meranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene