Feb 19, 2020   10:36 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. Monika Csehová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Mečiar, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce bol technologický postup výstavby bytového domu. Bakalárska práca sa skladá z troch kapitol, z riešenia problematiky z časti technológie stavieb, z konštrukcií stavieb a zo statiky. V prvej časti som sa zamerala na spracovanie Projektu organizácie výstavby (POV), ktorého výstupom je technická správa, a Časového plánu výstavby hrubej stavby. Časový plán výstavby je grafickým znázornením celkového POV. Kľúčovou časťou práce je technologický predpis pre montáž a murovanie hrubej stavby - deliace konštrukcie. V mojom prípade murovanie systému POROTHERM. V druhej časti som navrhla konštrukčné riešenie daného bytového domu. V poslednej časti som nadimenzovala hrúbku dosky a množstvo výstuže do stropnej dosky.
Key words:murovanie, steny, porotherm

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited