Dec 9, 2019   1:31 a.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Safety assessment on the welding station in the enterprise PCA Slovakia, s.r.o.
Written by (author): Ing. Lenka Kačíková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Szabová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie bezpečnosti na zváračskom pracovisku v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
Summary:KAČÍKOVÁ, Lenka: Posúdenie bezpečnosti na zváračskom pracovisku v podniku PCA Slovakia, s. r.o. [DIPLOMOVÁ PRÁCA] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materialovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Školiteľ: Ing. Pavol Čekan, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2014, 80s. Kľúčové slová: bezpečnosť, posudzovanie rizika, zváracie pracovisko, analýza rizík. Cieľom mojej diplomovej práce bolo posúdenie bezpečnosti na zváračskom pracovisku v podniku. Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní vychádzajúce z normy STN 05 0600. V tejto časti som popísala bezpečnostné požiadavky na zváračské pracoviská, na zvárača a požiadavky pre jednotlivé metódy zvárania. Praktická časť je zameraná na analýzu súčasného stavu bezpečnosti na zváračskom pracovisku v podniku a aplikáciu vybraných metód na posúdenie, klasifikáciu a odstraňovanie rizík na pracovisku.
Key words:posúdzovanie rizika, analýza rizík, bezpečnosť, zvaračské pracovisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited