Sep 20, 2020   1:31 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Administrative and shopping center
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obchodno-administratívne centrum Devínska Nová Ves
Summary:
Cieľom diplomovej práce bol podľa zadania návrh polyfunkčného centra v Bratislave na ulici Jána Jonáša (Devínska Nová Ves) s dôrazom na zapojenie do kontextu navrhovaných aj jestvujúcich urbanistických štruktúr, na prevádzku zodpovedajúcu aktuálnym potrebám, na energetickú efektívnosť budov a na riešenia ohľaduplné k prostrediu. V súčasnosti sa v danej lokalite nachádzajú na severe a západe od riešeného územia málopodlažné bytové a rodinné domy, na východe a juhu je zelená lúka. Monofunkčnú zástavbu dopĺňa automobilový závod Volkswagen na severovýchode. Parcela, na ktorej je obchodno-administratívne centrum situované, nie je v súčasnosti zastavaná. Podľa územného plánu má byť využitá na výstavbu bývania a občianskej vybavenosti. V Devínskej Novej Vsi sa nachádza obchodné centrum Glavica. Jeho poloha je na okraji mestskej časti. Obchodno-administatívne centrum Trix s jeho polohou v centrálnej časti spĺňa požiadavky obyvateľov i zamestnancov rozsiahleho automobilového závodu. V riešenej lokalite je nedostatok verejných priestorov, kde sa môžu stretávať ľudia všetkých vekových kategórií a vyvíjať rôzne aktivity. Tieto funkcie som zahrnula do bezprostrednej blízkosti centra. V jeho západnej časti sú športoviská, na juhu námestie, na východe voľnočasové aktivity -- napr. lezecká stena, lanové centrum alebo skate park. Na severnej strane administratívne bloky súžia ako pútač, svojím tvarom sa akoby nakláňajú nad ulicu Jána Jonáša. Pôvodný tvar terénu pripomína násyp pred administratívou. Navrhovaný pôdorys je v tvare písmena X, ktorý tvoria nájomné jednotky pre obchody a služby. Doplnený je troma obdĺžnikmi s funkciou administratívy. Z toho je odvodený aj názov Trix. Lávky nad ulicou Jána Jonáša dodávajú stavbe elegantný vzhľad, pre chodcov aj cyklistov tvoria pohodlný prechod cez hlavnú ulicu. Významnú úlohu zohráva aj aktívne a pasívne využívanie slnečnej energie, ktoré podmienilo tvar strechy. Výsledkom diplomovej práce bolo vytvorenie architektonickej štúdie. Celkové riešenie a návrh spĺňa funkčné, hmotovo-priestorové regulatívy a ciele stanovené v úvode.
Key words:
obchod, námestie, administratíva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited