25. 1. 2020  2:55 Gejza
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh informačného systému pre potreby stomatologickej firmy
Autor: Ing. Radovan Urban
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh informačného systému pre potreby stomatologickej firmy
Abstrakt:Cieľom práce je navhrnúť informačný systém pomocou jazyka UML. Informačný systém bude určený pre obchodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti stomatológie. V úvode práca obsahuje opis problémovej oblasti v príslušnej podnikateľskej sfére. Zameriava sa na analýzu firemných procesov pomocou diagramov BPMN a taktiež na špecifikáciu katalógu užívateľských požiadaviek. Následne práca popisuje tvorbu modelu systému v jazyku UML pomocou špecifických diagramov UML. Po navrhnutí systémového modelu je vykonaná analýza dát vyskytujúcich sa v systéme a je navrhnutá štruktúra databázy systému. V tejto časti sú popísané entity nachádzajúce sa v systéme, ich atribúty a identifikujú sa aj relačné vzťahy medzi nimi. Následne je zostrojený entitno - relačný model, po ňom sú zostrojené modely systému a časť je venovaná návrhu a vytvoreniu databázy. V ďalšom kroku práca popisuje návrh uživateľského rozhrania, ktoré bude pracovať na báze open source redakčného systému Joomla!. Využívať bude taktiež komponent eshop slúžiaci na predaj produktov spoločnosti online. Ďalšia časť sa venuje užívateľskému rozhraniu a jeho čiastočnej implementácii. V záverečnej fáze realizácie práce je potrebné systém podrobiť testom pomocou zvolených metód a následne je potrebné vypracovať základnú projektovú dokumentáciu systémových funkcií. Práca berie podklady v reálnej spoločnosti. Podmienkami úspešnej realizácie je tento špecifický systém navrhnúť, analyzovať dáta a uskutočniť čiastočnú implementáciu. Systém je potrebné otestovať a vyhotoviť k nemu projektovú dokumentáciu. Nevyžaduje sa, aby bol systém reálne nasadený do prevádzky.
Klíčová slova:informačný systém, UML, BPMN, katalóg užívateľských požiadaviek, eshop, testovanie, projektová dokumentácia, stomatológia, diagramy, databáza, užívateľské rozhranie, Joomla!

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně