25. 1. 2020  4:09 Gejza
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh informačného systému pre potreby stomatologickej firmy
Autor: Ing. Radovan Urban
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému pre potreby stomatologickej firmy
Abstrakt:Cieľom práce je navhrnúť informačný systém pomocou jazyka UML. Informačný systém bude určený pre obchodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti stomatológie. V úvode práca obsahuje opis problémovej oblasti v príslušnej podnikateľskej sfére. Zameriava sa na analýzu firemných procesov pomocou diagramov BPMN a taktiež na špecifikáciu katalógu užívateľských požiadaviek. Následne práca popisuje tvorbu modelu systému v jazyku UML pomocou špecifických diagramov UML. Po navrhnutí systémového modelu je vykonaná analýza dát vyskytujúcich sa v systéme a je navrhnutá štruktúra databázy systému. V tejto časti sú popísané entity nachádzajúce sa v systéme, ich atribúty a identifikujú sa aj relačné vzťahy medzi nimi. Následne je zostrojený entitno - relačný model, po ňom sú zostrojené modely systému a časť je venovaná návrhu a vytvoreniu databázy. V ďalšom kroku práca popisuje návrh uživateľského rozhrania, ktoré bude pracovať na báze open source redakčného systému Joomla!. Využívať bude taktiež komponent eshop slúžiaci na predaj produktov spoločnosti online. Ďalšia časť sa venuje užívateľskému rozhraniu a jeho čiastočnej implementácii. V záverečnej fáze realizácie práce je potrebné systém podrobiť testom pomocou zvolených metód a následne je potrebné vypracovať základnú projektovú dokumentáciu systémových funkcií. Práca berie podklady v reálnej spoločnosti. Podmienkami úspešnej realizácie je tento špecifický systém navrhnúť, analyzovať dáta a uskutočniť čiastočnú implementáciu. Systém je potrebné otestovať a vyhotoviť k nemu projektovú dokumentáciu. Nevyžaduje sa, aby bol systém reálne nasadený do prevádzky.
Kľúčové slová:informačný systém, UML, BPMN, katalóg užívateľských požiadaviek, eshop, testovanie, projektová dokumentácia, stomatológia, diagramy, databáza, užívateľské rozhranie, Joomla!

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene