28. 2. 2020  12:59 Zlatica
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore
Autor: Ing. Erik Bátora
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Oponent:Ing. Blanka Galbičková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore
Abstrakt:BÁTORA, Erik: Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Školiteľ: Prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., -- Trnava : MTF STU, 2014, 55 Cieľ diplomovej práce je zhodnotenie degradácie metylénovej modrej pomocou progresívnych metód. Vybraný polutant -- metylénová modrá -- bol degradovaný pomocou progresívnej metódy -- fotochemická UV degradácia, pričom bol skúmaný vplyv intenzity UV žiarenia. Pre urýchlenie sme použili katalyzátory, červený kal a lúženec. Tieto látky sú odpady z výroby kovov.
Kľúčové slová:UV degradácia, metylénová modrá, červený kal, lúženec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene