Oct 28, 2020   5:01 a.m. Dobromila
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Landslide monitoring using GNSS technology
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Peter Ondrejka
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie svahových pohybov s využitím technológie GNSS
Summary:
Svahové pohyby predstavujú azda najrozšírenejší geologický hazard na území Slovenska. Využitie družicovej technológie GNSS na ich monitorovanie bolo popri konvenčných geodetických, geologických a geofyzikálnych metódach, v rámci projektu "Čiastkový monitorovací systém - geologické faktory" (ČMS-GF), aplikované na modelové zosuvné územie nad obcou Veľká Čausa, počínajúc rokom 2008. Obsahom predkladanej práce je zhrnutie teoretických aspektov spracovania epochových meraní GNSS, geologická charakteristika zosuvného územia so zreteľom na príčiny, späté so vznikom predmetného svahového pohybu a následná realizácia praktického experimentu, pozostávajúceho zo spracovania a analýzy uskutočnených epochových meraní. Spracovanie epochových meračských kampaní a náležitý odhad rýchlostí pohybu bodov je uskutočnený v dvoch osobitých postupoch a to pripojením siete do európskeho terestrického referenčného rámca ETRF, resp. riešením v lokálnom súradnicovom systéme, fixovaním vzťažného bodu siete. Paralelne je analyzovaná kvalita výsledkov, poskytovaných firemnými spracovateľskými softvérmi Trimble Business Center a Leica Geo Office, na základe ich porovnania. Výsledkom je ucelený pohľad na pohyb jednotlivých pozorovaných bodov po dobu monitoringu, s dôrazom kladeným na možnosti jeho interpretácie. V závere je uskutočnené komplexné zhodnotenie pohybovej aktivity územia, aj v konfrontácii s ďalšími nezávislými metódami monitoringu.
Key words:
GNSS, svahové pohyby, Leica Geo Office, spracovanie epochových meraní, monitoring, ETRF2000, Trimble Business Center

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited