Dec 8, 2019   12:21 p.m. Marína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for improvement of employees work motivation system in the enterprise Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
Written by (author): Ing. Beáta Živčicová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslava Szabó
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zefektívnenia systému pracovnej motivácie zamestnancov v podniku Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. o.
Summary:Témou diplomovej práce je pracovná motivácia zamestnancov. Cieľom záverečnej práce bolo na základe analýzy zefektívniť systém pracovnej motivácie v podniku Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa venuje teoretickým východiskám pracovnej motivácie zamestnancov -- motivácia, motív, stimul, typy motivácie, proces motivácie a jednotlivé teórie motivácie. Koniec kapitoly je venovaný súčasným trendom v motivácii zamestnancov. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou súčasného stavu systému pracovnej motivácie v podniku Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.. Pozostáva z informácií o podniku ako sú história podniku, profil podniku, organizačná štruktúra podniku, výrobný program podniku a informácií o zamestnancoch podniku. Druhá časť kapitoly je zameraná na zisťovanie súčasného stavu motivácie zamestnancov viacerými metódami zberu informácií. Tretia kapitola pozostáva z návrhov na zefektívnenie systému pracovnej motivácie zamestnancov podniku. Posledná, štvrtá kapitola sa venuje zhodnoteniu nami navrhnutých riešení systému pracovnej motivácie zamestnancov.
Key words:benefity, mzda, teórie motivácie, motivácia, stimul, motív

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited