Apr 3, 2020   8:38 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Solution proposal to streamline the process of selecting and evaluating suppliers inventory management and inter area transport company ZVS holding, a.s.
Written by (author): Ing. Veronika Kázmérová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Makyš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riešenia na zefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov, riadenia zásob a medziobjektovej dopravy v spoločnosti ZVS holding, a. s.
Summary:Cieľom diplomovej práce je v prvom rade podať prehľad o jednotlivých postupoch a metódach uplatňovaných v rámci procesov obstarávacej logistiky v analyzovanom podniku ZVS holding, a.s., zistiť nedostatky a navrhnúť riešenie na zlepšenie súčasného stavu obstarávacích procesov v danom podniku. V prvej časti diplomovej práce som sa zamerala na teoretické vymedzenie podstaty procesu obstarávacej logistiky. V druhej časti som uskutočnila analýzu procesov obstarávacej logistiky v spoločnosti ZVS holding, a.s. a na základe nedostatkov zistených analýzou som v tretej časti diplomovej práce navrhla opatrenie na ich odstránenie. Na záver som v poslednej časti zhodnotila mnou navrhnuté riešenia na zefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov, riadenia zásob a medziobjektovej dopravy v danej spoločnosti.
Key words:ABC analýza, XYZ analýza, zásoby , obstarávanie, dodávatelia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited