8. 8. 2020  22:08 Oskar
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Návrh zlepšenia výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku
Autor:
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh zlepšenia výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je návrh zlepšenia výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku. Diplomová práca pozostáva z teoretickej, analytickej a praktickej časti. Teoretická časť diplomovej práce sa zameriava na pochopenie podstaty výkonnosti projektového manažéra, na stanovenie jeho zodpovedností, právomocí a kompetencií, problematiky hodnotenia výkonnosti a stanovovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti projektových manažérov. Analytická časť diplomovej práce je zameraná na analýzu súčasného stavu výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku. Na základe poznatkov z teoretickej časti práce a na základe realizovaného dotazníkového prieskumu v analytickej časti práce sú nastolené východiská pre návrh zlepšovania výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku. Záver diplomovej práce dopĺňa zoznam bibliografických odkazov. Súčasťou diplomovej práce sú aj prílohy, ktoré tvoria jej samostatnú časť.
Kľúčové slová:
zlepšovanie, projektový manažment, hodnotenie výkonnosti, projektový manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene