Oct 23, 2020   8:22 a.m. Alojza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Surface remelting and alloying of high-speed steel using a laser
Written by (author): Ing. Juraj Vidlička
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Povrchové pretavovanie a legovanie rýchloreznej ocele s použitím lasera
Summary:
Spracovanie materiálov laserom sa čím ďalej tým viac dostáva do popredia v tepelnom spracovaní materiálov. Mojim cieľom v diplomovej práci je zhodnotiť zmeny vlastností a štruktúrne zmeny rýchloreznej ocele po legovaní a povrchovom pretavovaní laserom. V prvej časti práce je objasnený princíp lasera a jeho využitie. Tiež sa v tejto časti práca zaoberá rýchloreznými oceľami, ich vlastnosťami, zložením a opotrebovaním. Druhá časť práce sa venuje metódam povrchovej úpravy materiálov. V tretej časti je opísaná realizácia povrchového pretavenia rýchloreznej ocele triedy STN 41 9830, konkrétne dvoch vzoriek, z ktorých jedna bola pred pretavovaním kalená a trojnásobne popúšťaná, a druhá bola žíhaná. V záverečnej časti práce je vyhodnotený experiment a jeho prínos.
Key words:
laser, pretavovanie, štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited