Feb 18, 2020   9:06 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Heat treatment of Cr – V ledeburitic tool steel with sub-zero processing
Written by (author): Ing. Vladimír Kuracina
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tepelné spracovanie Cr-V ledeburitickej nástrojovej ocele so zmrazovaním
Summary:Cieľom práce bolo sledovať, porovnať a určiť zmeny, ktoré nastaliv mikroštruktúre, v tvrdosti a vo fázovom zložení ledeburitickej nástrojovej ocele po predchádzajúcom tepelnom spracovaní ocele, ktoré bolo spojené so zmrazovaním. Práca je obsahovo rozdelená na teoretickú časť a na experimentálnu časť. Teoretická časť popisuje základné vlastnosti ledeburitických ocelí, spôsoby ich výroby, tepelné spracovanie a možnosti povrchových úprav. Experimentálna časť popisuje použité experimentálne metódy, taktiež bližšie popisuje ciele práce. Samotný experiment sa zameriava na popis mikroštruktúry ledeburitickej ocele VANADIS 6 po tepelnom spracovaní, stanovenie popúšťacích kriviek a na určenie fázového zloženia vybraných vzoriek ocele. Výsledky a význam práce spočívajú v stanovení predpokladov správania sa ledeburitickej nástrojovej ocele VANADIS 6 po jej predchádzajúcom zmrazovaní. Na základe zistení uvedených v práci, bude možné určiť vhodnú dobu zmrazovania a/alebo stanoviť vhodnú teplotu popúšťania uvedenej ocele pri prípadnom použití v praxi.
Key words:zmrazovanie, ledeburitické ocele, tepelné spracovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited