Apr 4, 2020   10:29 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Proposal for the use of prediction methods for financial and economic analysis as a tool of corporate finance management
Written by (author): Ing. Jana Lovíšková, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
Summary:Primárnym cieľom mojej doktorandskej dizertačnej práce je stanovenie kritérií výberu pre návrh mechanizmu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) a vytvorenie algoritmu (vývojového diagramu) a na jeho základe počítačového programu (špecializovaného softwaru) postupu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) finančno-ekonomickej analýzy voľne dostupného na internete pre jednotlivé subjekty slovenského podnikateľského sektora. Všeobecne platným cieľom spracovania tejto dizertačnej práce je najmä: prezentovať základný súbor poznatkov o súčasnom stave problematiky dizertácie, publikovaných v odbornej literatúre a charakterizujúcich súčasnú prax (finančného) manažérstva podnikov; prezentovať analýzu teoretických poznatkov o súčasnom stave problematiky dizertácie v súvislosti s faktami, ktoré som zistila v rámci vykonaného dotazníkového výskumu; prezentovať analýzu výskumu praktických skúseností vyplývajúcich z využívania predikčných metód finančnej analýzy v praxi podnikového manažmentu; načrtnúť základné tézy a teoretické východiská pre návrh riešenia problémov v danej oblasti, konkrétne navrhnúť mechanizmus voľby vhodnej predikčnej metódy finančnej analýzy prostredníctvom vytvorenia algoritmu (vývojového diagramu) a následne vytvoriť počítačový program (špecializovaný software) postupu voľby vhodnej predikčnej metódy voľne dostupný na internete. Vychádzajúc z formulovaných úvah možno primárny (globálny, syntetický) cieľ a zároveň výsledok mojej dizertačnej práce formulovať ako: Analýza, teoretické rozpracovanie a návrh mechanizmu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) prostredníctvom vytvorenia algoritmu (vývojového diagramu) a na jeho základe počítačového programu (špecializovaného softwaru) postupu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) finančno-ekonomickej analýzy, ktorý bude pre jednotlivé subjekty slovenského podnikateľského sektora voľne dostupný na internete.
Key words:finančný manažment, ekonomická analýza, finančná analýza, predikčné metódy

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesErrata

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited