Apr 4, 2020   3:04 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of UV degradation of methylene blue in a photoreactor
Written by (author): Ing. Erik Bátora
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Opponent:Ing. Blanka Galbičková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore
Summary:BÁTORA, Erik: Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Školiteľ: Prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., -- Trnava : MTF STU, 2014, 55 Cieľ diplomovej práce je zhodnotenie degradácie metylénovej modrej pomocou progresívnych metód. Vybraný polutant -- metylénová modrá -- bol degradovaný pomocou progresívnej metódy -- fotochemická UV degradácia, pričom bol skúmaný vplyv intenzity UV žiarenia. Pre urýchlenie sme použili katalyzátory, červený kal a lúženec. Tieto látky sú odpady z výroby kovov.
Key words:UV degradácia, metylénová modrá, červený kal, lúženec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited