Oct 16, 2019   1:36 a.m. Vladimíra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:The digitalization of the pre-production design phase of automated assembly systems as a basic element of the Industry 4.0 architecture
Written by (author): doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Opponent 1:prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Opponent 2:prof. Ing. Peter Demeč, CSc.
Opponent 3:prof. Dr. Ing. František Holešovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Digitalizácia predvýrobnej fázy projektovania automatizovaných montážnych systémov ako základný prvok architektúry INDUSTRY 4.0
Summary:Predkladaná habilitačná práca sa zaoberá problematikou digitalizácie predvýrobnej fázy projektovania automatizovaných montážnych systémov, čo znamená metodické zavedenie rôznych digitálnych technológií na podporu inžinierskeho procesu montážnych zariadení a systémov za účelom digitálnej integrácie všetkých inžinierskych prác a fáz celým spektrom až po reálne uvedenie systémov do prevádzky v digitálnej forme od návrhu konštrukcie, automatizačných prvkov až po testovanie riadiaceho softvéru na virtuálnom modeli montážneho systému. Digitalizácia úzko súvisí s problematikou Industry 4.0. Prvou časťou habilitačnej práce je analýza cieľov a základných prvkov Industry 4.0, jej architektúra vzhľadom na automatizované montážne zariadenia a systémy a druhou časťou je implementácia základného nástroja digitálneho predvýrobného projektovania do oblasti návrhu automatizovaných montážnych systémov postupnými metodickými krokmi. Jeden z týchto nástrojov je virtuálne uvedenie do prevádzky. Na preskúmanie týchto aspektov slúži existujúci montážny systém, ktorý je v skutočnej prevádzke a je postavený na základe konceptu Industry 4.0. Virtuálny model systému rastie spolu s automatizačným softvérom a umožňuje tak simuláciu automatizačnej techniky. Cieľom je skúmanie možností transformácie predvýrobných etáp projektovania montážnych systémov do digitálnej podoby, aké digitálne údaje sú potrebné pre model virtuálneho montážneho systému, akým spôsobom je implementovaný a konfigurovaný virtuálny model vzhľadom na riadiaci systém.
Key words:montážny systém, digitalizácia, Industry 4.0

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited