Jun 7, 2020   5:59 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Accumulation of Electric Energy
Written by (author): Ing. Marek Vozárik
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martin Bugár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Akumulácia elektrickej energie
Summary:
Cieľom diplomovej práce je popísať a charakterizovať jednotlivé spôsoby akumulácie elektrickej energie. V práci sú spomínané jednak tie spôsoby akumulácie a ich princípy, ktoré sú vo svete využívané bežne a teoretický základ ich využívania spolu s ich finančnou náročnosťou, objemom akumulovanej elektrickej energie a časovou dostupnosťou umožňujú ich početné využívanie pre akumuláciu elektrickej energie v elektrizačných sústavách, prípadne v menších systémoch, napríklad na báze obnoviteľných zdrojov energie. Ďalej sú v práci charakterizované metódy akumulácie energie, ktoré sú aj v súčasnosti stále len na výskumnej a experimentálnej úrovni, najmä z dôvodu ich finančnej náročnosti, pričom sa hľadajú možné cesty optimalizácie a zabezpečenia finančnej dostupnosti týchto systémov. Všetky akumulačné princípy sú zhrnuté v SWOT analýzach, ktoré zachytávajú ich výhody, nevýhody, príležitosti i ohrozenia. Druhá časť diplomovej práce je venovaná návrhu činnosti a špecifikácii komponentov hybridného akumulačného systému využívajúceho na akumuláciu energie jednak vodík -- nosič energie, ale aj elektrochemické akumulátory. Vodík a elektrochemické akumulátory zabezpečujú akumuláciu energie produkovanej prostredníctvom fotovoltickej elektrárne. Súčasťou tejto časti práce je i zhrnutie a stanovenie približnej ekonomickej náročnosti hybridného akumulačného systému.
Key words:akumulácia elektrickej energie, SWOT analýza, vodík, elektrochemické akumulátory, hybridný akumulačný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited