15. 7. 2020  13:11 Henrich
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Akumulácia elektrickej energie
Autor:
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Martin Bugár, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Akumulácia elektrickej energie
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je popísať a charakterizovať jednotlivé spôsoby akumulácie elektrickej energie. V práci sú spomínané jednak tie spôsoby akumulácie a ich princípy, ktoré sú vo svete využívané bežne a teoretický základ ich využívania spolu s ich finančnou náročnosťou, objemom akumulovanej elektrickej energie a časovou dostupnosťou umožňujú ich početné využívanie pre akumuláciu elektrickej energie v elektrizačných sústavách, prípadne v menších systémoch, napríklad na báze obnoviteľných zdrojov energie. Ďalej sú v práci charakterizované metódy akumulácie energie, ktoré sú aj v súčasnosti stále len na výskumnej a experimentálnej úrovni, najmä z dôvodu ich finančnej náročnosti, pričom sa hľadajú možné cesty optimalizácie a zabezpečenia finančnej dostupnosti týchto systémov. Všetky akumulačné princípy sú zhrnuté v SWOT analýzach, ktoré zachytávajú ich výhody, nevýhody, príležitosti i ohrozenia. Druhá časť diplomovej práce je venovaná návrhu činnosti a špecifikácii komponentov hybridného akumulačného systému využívajúceho na akumuláciu energie jednak vodík -- nosič energie, ale aj elektrochemické akumulátory. Vodík a elektrochemické akumulátory zabezpečujú akumuláciu energie produkovanej prostredníctvom fotovoltickej elektrárne. Súčasťou tejto časti práce je i zhrnutie a stanovenie približnej ekonomickej náročnosti hybridného akumulačného systému.
Klíčová slova:akumulácia elektrickej energie, SWOT analýza, vodík, elektrochemické akumulátory, hybridný akumulačný systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně