Mar 31, 2020   9:18 p.m. Benjamín
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office building
Written by (author): Ing. Patrik Števaňák
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Opponent:Ing. Viera Maňková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administrativna budova
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo v rozsahu podľa zadania vypracovať projekt pre realizáciu stavby administratívnej budovy, určenej pre konkrétnu projekčnú organizáciu. Výsledkom mala byť budova spĺňajúca aktuálne platné legislatívne a normové požiadavky na výstavbu s dôrazom na ekonomické, ekolologické a enviromentálne činitele. Zohľadňovala sa aj udržateľnosť počas celého životného cyklu a nenáročnosť na odstránenie stavby po jeho uplynutí. Obsahovo je práca rozdelená na grafickú a textovú časť. Grafická časť obsahuje výkres situácie v mierke 1:200, kde sú zachytené rozmerové, polohopisné a výškopisné charakteristiky budovy, úprava terénu dotknutých parciel, verejné inžinierske siete s napojením objektu a tiež širšie vzťahy na okolité prostredie. V mierke 1:50 sú vypracované kompletné stavebné výkresy troch zadaných pôdorysov, priečny i pozdĺžny rez budovou, charakteristické pohľady a výkres tvaru stropu nad suterénom. Na dvoch samostatných výkresoch sú vypracované konštrukčné detaily zadaných oblastí -- napojenie transparentnej fasády na nosný systém budovy a riešenie komplikovaných detailov vonkajšieho jazierka v átriu. Zhrnutím grafickej časti je súhrnný plagát rozmerov 700 x 1000 mm. Textová časť práce je členená na viacero kapitol. Prvou z nich je súhrnná technická správa, ktorá podáva všeobecné, typologické, architektonické, konštrukčné a materiálové zhodnotenie budovy na úrovni hlavnej stavebnej výroby a tiež pomocnej stavebnej výroby. Kapitoly dva a tri sa venujú vybraným častiam stavebnej fyziky, konkrétne stavebnej tepelnej technike a svetlotechnike, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri správnom fungovaní stavby administratívneho typu. Statické riešenie, opis konštrukčného systému a predbežný návrh rozmerov nosných prvkov sú popísané v štvrtej kapitole. Vštetky výpočty, tabuľky, čiastkové výsledky a grafické výstupy z programov sú uvedené v časti prílohy.
Key words:administratívna budova, realizačný projekt, transparentná fasáda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited