Jan 24, 2020   9:06 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft code of ethics for employees in company MATADOR Industries, Inc.
Written by (author): Bc. Andrej Hrabaj
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Čambálová
Opponent:Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh etického kódexu zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s.
Summary:HRABAJ, Andrej: Návrh etického kódexu zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a.s. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Iveta Čambálová. -- Trnava: MTF STU, 2013, s.51 Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť etický kódex zamestnancov v podniku Matador Industries, a.s. Práca je rozdelená na štyri hlavné časti. Prvá časť pojednáva o podstate a význame etického kódexu zamestnancov. Vymedzuje základné pojmy, ako sú etika, morálka, charakterizuje jednotlivé druhy profesijnej etiky ako aj základnú charakteristiku etického kódexu. Druhá časť sa zaoberá analýzou východísk pre tvorbu etického kódexu. Na analýzu súčasného stavu som použil dotazníkovú metódu. Dotazníka sa zúčastnilo spolu 40 respondentov, pričom sa jednalo o administratívnych a výrobných pracovníkov. Dotazník bol vyhodnotený graficky. Tretia časť obsahuje navrhovaný etický kódex, ktorý je spísaný v bodoch. Štvrtá časť zahŕňa zhodnotenie navrhovaného riešenia a následné opatrenia.
Key words:etika, morálka, personálny pracovník, Matador Industries, a.s., etický kódex

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited