Jun 7, 2020   5:30 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Draft marketing strategy in the company Knott, s. r. o.
Written by (author):
Department:
Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh marketingovej stratégie firmy Knott, s.r.o.
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou marketingovej stratégie spoločnosti Knott, s. r. o.. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám. Opisuje sa v nej strategický manažment a proces strategického marketingového plánovania. V druhej, praktickej časti prácu, sú teoretické poznatky aplikované v praxi. Je v nej zanalyzované interné a externé prostredie firmy, SWOT analýza a BCG matica. Na základe analýz a teoretických poznatkov som navrhla marketingovú stratégiu, prostredníctvom ktorej sa firma bude snažiť dosiahnuť stanovené ciele.
Key words:
marketingové ciele, SWOT analýza, analýza interného prostredia, analýza externého prostredia, marketingová stratégia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited