Jan 28, 2020   8:22 a.m. Alfonz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis processes improvement of nonconforming product in terms of manufacturing enterprise
Written by (author): Ing. Ľubomír Žákovič
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Morávek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza procesu riadenia nezhodného produktu v podmienkach výrobného podniku
Summary:Diplomová práca sa zaoberá procesmi riadením nezhodného výrobku v spoločnosti TRW Automotive. Prvá kapitola práce je venovaná teoretickým poznatkom o modernom riadení kvality v organizáciách. Druhá kapitola je zameraná na kvalitu výrobku vo všeobecnej hladine a taktiež sú v nej rozdelené náklady spojené s kvalitou výrobku. V tretej kapitole vysvetlíme riadenie nezhodného výrobku od procesu odhaľovania, celé riadenie a zhrnieme si metódy používané na analýzy, riadenie a zlepšovania procesov, využívaných na problematiku nezhodných výrobkov v organizáciách. V štvrtej kapitole si priblížime konkrétne procesy spoločnosti TRW Automotive, v ktorých analyzujeme vznik nezhodných výrobkov v piatej kapitole. Vyberieme chyby, na ktoré navrhneme nápravné opatrenia. Náplňou šiestej kapitoly bude navrhnúť a analyzovať konkrétne návrhy nápravných opatrení. Záverom práce bude zhodnotenie prípadného zavedenia nápravných opatrení a zhrnieme si výhody prípadnej aplikácie daného návrhu.
Key words:analýza, nápravné opatrenie, proces, nezhodný výrobok, kvalita výrobku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited