2. 4. 2020  1:12 Zita
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mestský kongresový hotel ****, Muchovo námestie, Bratislava
Autor: Ing. arch. Branislav Baník
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mestský kongresový hotel ****, Muchovo námestie, Bratislava
Abstrakt:Zadaním diplomovej práce pre rok 2014 bolo riešenie územia muchovho námestia v Petržalke, s následným rozpracovaním výkresovej dokumentácie vo forme architektonickej štúdie na vybraný typologický druh mestského kongresového hotela. Určená lokalita pre projekt vyžadovala podrobnú analýzu územia z ktorej vyplynuli mnohé faktory, ktoré následne boli aplikované pri samotnom návrhu. Urbanizmus lokality a charakter dispozičného riešenie zadanej témy sa zobrazil na hmotovom tvarovaní objektu a jeho umiestnení v zadanej lokalite. Pri analýzach sa zobrazili problémy územia, ktoré bolo taktiež treba zahrnúť do návrhu, pre dosiahnutie komplexnosti projektu. Výsledkom celej práce bolo umiestnenie prevádzky hotela v danej lokalite s maximálným využitím všetkých atribút územia a zároveň doplnenie funkčných možností danej zóny, čím sa vytvoril nový ucelený obraz. Celkovou myšlienkou návrhu bolo zabezpečenie hármónie a funkčnosti vo všetkých stupňoch navrhovania, pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Celkový výstup projektu tvorí grafická časť, textová časť a samotný model.
Kľúčové slová:kongres, mosca, hotel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene