Jan 28, 2020   11:22 p.m. Alfonz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of heat flux on the time to ignition of wood-based materials
Written by (author): Ing. Erik Polák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Opponent:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv tepelného toku na čas do zapálenia materiálov na báze dreva
Summary:Práca je zameraná na vplyv tepelného toku na čas do zapálenia lignocelulózových materiálov. Teoretická časť sa zaoberá samotným procesom horenia materiálov na báze dreva, vlastnosťami týchto materiálov a sledovaniu vplyvu tepelného toku na iniciáciu plameňového horenia. V experimentálnej časti je prevádzané meranie na kónickom kalorimetri a sledovanie priebehu rýchlosti uvoľňovania tepla od začiatku pôsobenia iniciačného zdroja až po dohorenie skúšaných materiálov. Následne sa porovnávajú kritériá zápalnosti pre všetky skúšané materiály pri rôznych tepelných tokoch.
Key words:lignocelulózne materiály, iniciačný zdroj, kónický kalorimeter, tepelný tok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited