May 25, 2020   10:37 a.m. Urban
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:A proposal of project which is supposed to improve production process in production units of P1 plant in the company Slovnaft a.s., Bratislava
Written by (author):
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh projektu zlepšenia výrobného procesu výrobných jednotiek prevádzky P1 spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislava
Summary:
Témou diplomovej práce je návrh projektu zlepšenia výrobného procesu výrobných jednotiek prevádzky P1 spoločnosti Slovnaft a.s., Bratislava. Je rozdelená do štyroch kapitol. Kým v prvej časti práce je podrobne analyzovaná problematika výrobného procesu v teoretickej rovine za pomoci odbornej literatúry v danej oblasti, čo je nevyhnutným krokom pre analýzu jej skutočného stavu v spoločnosti Slovnaft a.s., v druhej časti je reálny stav v spoločnosti popísaný. Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť systém zlepšenia výrobného procesu v spoločnosti, ktorý tvorí tretiu kapitolu práce. Čiastkovým cieľom práce je navrhnúť projekt, ktorý presne stanovuje všetky kroky, podmienky, riziká a detaily projektu, ktorým sa zlepšuje výrobný proces analyzovanej prevádzky P1 spoločnosti a dosahuje stanovený hlavný cieľ práce. Súhrn prínosov je uvedený v poslednej kapitole a obsahuje zhodnotenie projektu z technickej ako aj ekonomickej stránky.
Key words:
projekt, spoľahlivosť, efektivita, údržba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited