Feb 17, 2020   10:17 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Art Kindergarten
Written by (author): Ing. arch. Barbora Mrvišová
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Opponent:Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Art škôlka
Summary:Súhrn Cieľom bakalárskej práce bol komplexný návrh materskej školy so zameraním na umenie v mestskej časti Bratislava Petržalka. Súčasťou zadania bolo aj vyriešiť problémy zadanej lokality a vytvoriť priestor komplexne funkčný a prospešný pre skvalitnenie úrovne života celého územia a jeho obyvateľov a návštevníkov. Riešené územie má množstvo potenciálov ale aj problémov. Nachádza sa v oblasti, ktorá má priaznivý vývoj a potenciál sa rozvíjať do budúcnosti. Pozemok je v súčasnosti v zanedbanom stave a nie je vôbec využívaný, zameraný pre konkrétny účel. Prechádzajú ním len pešie trasy a nenachádzajú sa na ňom žiadne terénne úpravy. Pozemok je pokrytý trávnatou plochou a z východnej strany je obrastený vysokou zeleňou, ktorá siaha až k Chorvátskemu ramenu. Súčasťou bakalárskej práce je aj návrh vyriešenia územia z urbanistického hľadiska. V území sú využívané najme pešie trasy a preto som sa ich rozhodla ich zachovať a podporiť ich vytvorením parkových úprav. Analýzou rozvoja mestskej časti som došla k záveru, že v tesnom okolí pozemku nie sú vybudované objekty pre kultúrne vyžitie obyvateľstva a návštevníkov. Preto som sa v mojej práci rozhodla navrhnúť variabilnú sálu, ktorá je ako samostatný objekt a môže slúžiť aj pre verejnosť, ale uvažovala som aj o riešení v území kde som vytvorila malé sedenie „ amfiteáter “ vyústený do územia k Chorvátskemu ramenu kde vznikajú zaujímavé priehľady a je dostupný hlavne z peších trás. V území je naplánovaná dostavba električkovej trate, ktorá zvyšuje potenciál územia z hľadiska návštevnosti a frekventovanosti územia, avšak aj zvyšuje hlučnosť a preto časť detí je potrebné odhlučniť a zasunúť ju ďalej do územia. V mojej práci sa ďalej venujem samotnému návrhu materskej škôlky. Podrobne sa zaoberá jeho architektonickým, stavebno-technickým a konštrukčným riešením. V postupných krokoch som prešla časťou od projektu pre územné konanie až po detailné výkresy pre stavebné konanie, spolu s podrobným riešením vybraných konštrukčných detailov. Okolie objektu je navrhované pre relax a rozvoj kultúrneho života lokality a samotný objekt kulminuje návštevnosť medzi stavebnými objektmi kde je vytvorené príjemné sedenie na terasách. Samotný objekt je navrhovaný tak aby čo najviac skvalitnil mestské prostredie a vytvoril prínos nielen svojou architektúrou, ale aj svojou funkciou pre všetkých obyvateľov a návštevníkov územia.
Key words:Deti, Aktivita, Umenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited