Feb 17, 2020   5:37 a.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of the impact of halogen derivatives on the working environment of employees in chemical production
Written by (author): Ing. Marek Vajda
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:Ing. Lenka Blinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie vplyvu halogénderivátov na pracovné prostredie zamestnancov chemickej výroby
Summary:V diplomovej práci sú zhodnotené merania koncentrácií najviac znečisťujúcich halogénderivátov v pracovnom prostredí chemického priemyslu. V prvej časti práce sú charakterizované faktory pracovného prostredia a ich význam pre pocity zamestnanca a zdravotný stav. V ďalšej časti sú zhrnuté teoretické poznatky o výskyte, výrobe a použití vybraných halogénderivátov, sú uvedené legislatívne limity týchto kontaminantov v zložkách životného a pracovného prostredia a metódy ich stanovenia. Z výsledkov meraní v rokoch 2013 až 2015 vyplýva, že expozičný limit sledovaných kontaminantov bol prekročený len v prevádzke výroby (vinylchlorid). Ako prevencia sa navrhuje každoročné meranie expozície zamestnancov, pravidelné vetranie miestností a dôsledné používanie OOPP.
Key words:halogénderiváty uhľovodíkov, pracovné prostredie, chemické faktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited