9. 4. 2020  3:31 Milena
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Posúdenie vplyvu halogénderivátov na pracovné prostredie zamestnancov chemickej výroby
Autor: Ing. Marek Vajda
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Oponent:Ing. Lenka Blinová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie vplyvu halogénderivátov na pracovné prostredie zamestnancov chemickej výroby
Abstrakt:V diplomovej práci sú zhodnotené merania koncentrácií najviac znečisťujúcich halogénderivátov v pracovnom prostredí chemického priemyslu. V prvej časti práce sú charakterizované faktory pracovného prostredia a ich význam pre pocity zamestnanca a zdravotný stav. V ďalšej časti sú zhrnuté teoretické poznatky o výskyte, výrobe a použití vybraných halogénderivátov, sú uvedené legislatívne limity týchto kontaminantov v zložkách životného a pracovného prostredia a metódy ich stanovenia. Z výsledkov meraní v rokoch 2013 až 2015 vyplýva, že expozičný limit sledovaných kontaminantov bol prekročený len v prevádzke výroby (vinylchlorid). Ako prevencia sa navrhuje každoročné meranie expozície zamestnancov, pravidelné vetranie miestností a dôsledné používanie OOPP.
Kľúčové slová:halogénderiváty uhľovodíkov, pracovné prostredie, chemické faktory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene