Feb 28, 2020   10:19 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Methods of recovery precious metals from electrical waste
Written by (author): Ing. Miroslav Krištof
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:Ing. Jozef Fiala, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu
Summary:KRIŠTOF, Miroslav: Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu [Diplomová práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav integrovanej bezpečnosti. Školiteľ : Ing. Anna Michalíková, Csc. Trnava: MTF STU, 2016, 60 s, Cieľom tejto práce je posúdenie možností a spôsobov získavania druhotných surovín (hlavne vzácnych kovov) z elektrotechnického odpadu pri prijateľnom environmentálnom zaťažení. Téma diplomovej práce je metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu. Teoretická časť je rozdelená na dve kapitoly, v ktorých je všeobecne opísaná charakteristika elektrotechnického odpadu, jeho vlastnosti, obsah vzácnych kovov, legislatívna úprava a metódy spracovania. Na teoretickú časť nadväzuje experimentálna časť, ktorá tvorí tretiu kapitolu. V tejto kapitole sú popísané vstupné parametre vzorky, postupy a experimentálne výsledky elektrolytickej rafinácie a lúhovania vyseparovaných pozlátených kolíkov. Zistili sme, že elektrolytickou rafináciou a lúhovaním v HNO3, je možné získať meď a zlato ako predajné produkty z elektrotechnického odpadu .
Key words:elektroodpad, vzácne kovy, fyzikálne - mechanické procesy, pyrometalurgia, hydrometalurgia, separácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited