Mar 31, 2020   10:48 p.m. Benjamín
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Regeneration of ionic liquid from aqueous solution
Written by (author): Bc. Bohdana Hozová
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku
Summary:Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť deliacu extrakčnú kolónu na delenie azeotropickej zmesi terc-butanol - voda v prítomnosti iónovej kvapaliny ako rozpúšťadla. Experimentálne určiť podmienky (tlak a teplotu), pri ktorých pracuje regeneračné zariadenie, ktorým je filmová odparka a overiť možnosti použitia regenerovanej iónovej kvapaliny v extrakčnej destilačnej kolóne. Teoretická časť práce sa zaoberá témou iónových kvapalín a ich vlastností, fázovou rovnováhou kvapalina – para dvoj a viaczložkových systémov, v neposlednom rade separačnými procesmi, najmä destiláciou, rektifikáciou a odparovaním. Experimentálna časť začína opisom aparatúry použitej na regeneráciu iónovej kvapaliny, ďalej pracovným postupom a nakoniec sú v nej zhrnuté výsledky meraní. Experimentálne merania sú uskutočnené pri dvoch rôznych tlakoch. Na začiatku výpočtovej časti sú zhrnuté základné fyzikálne charakteristiky zložiek separovaného systému. Výpočtová časť pokračuje výpočtom fázovej rovnováhy kvapalina – para systému terc-butanol - voda. Aktivitné koeficienty sú počítané pomocou NRTL rovnice. Ďalšia časť je venovaná návrhovému výpočtu deliacej extrakčnej rektifikačnej kolóny, ktorej úlohou je rozdeliť zmes terc-butanolu a vody. Ako extrakčné rozpúšťadlo je použitá iónová kvapalina rôznej čistoty. V závere je rozobratá regeneráciou iónovej kvapaliny a energetická náročnosť zariadení.
Key words:azeotropický systém, iónová kvapalina, extrakčná rektifikácia, filmová odparka, spotreba tepla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited