Jun 3, 2020   7:15 p.m. Karolína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Knowledge discovery for supporting of control of production processes
Written by (author):
Ing. Lukáš Hrčka, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Získavanie znalostí pre podporu riadenia výrobných procesov
Summary:
Cieľom práce bolo navrhnúť proces získavania znalostí pre podporu riadenia výrobných procesov v automobilovom priemysle. Práca sa zaoberá identifikáciu potencionálnych príležitostí využitia dolovania dát v plánovaní a riadení výrobných procesov v priemysle. Na začiatku je analyzovaný súčasný stav a je navrhnutá analytická platforma pre spracovanie veľkého objemu dát (Big Data) zohľadňujúca koncept Industry 4.0, vrátane návrhu prostredia Hadoop, inštalácie jednotlivých komponentov a definovanie možností prenosu dát. Následne je pripravený návrh frameworku vhodný na zber heterogénnych dát z lakovne. Dáta sú spracované, uložené a je vybudovaný proces spracovania dát a prípravy pre získavanie znalostí z dát. V tomto kroku sú zvolené vhodné metódy a algoritmy určené pre data mining a je vybudovaná platforma na analýzu dát z reálneho výrobného procesu, konkrétne z lakovne spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. V procese analýz sú využité algoritmy pre rozhodovacie stromy, neurónové siete, časové rady a použité sú aj algoritmy ako SVM, lineárna regresia a polynomiálna regresia. Výsledky jednotlivých algoritmov v podobe znalostí sú zhodnotené definovanými kritériami vyhodnotenia a sú použiteľné na podporu riadenia výrobných procesov v automobilovom priemysle. Na záver je vytvorený celkový návrh postupu vykonávania práce, identifikácia chýbajúcich dátových štruktúr a návrh integrácie pre komplexnejšie analýzy.
Key words:
riadenie procesov, získavanie znalostí, dolovanie dát, Industry 4.0, Hadoop

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited