Jan 18, 2020   12:05 p.m. Bohdana
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of sustainable measures for the imrovement of employees evaluation and remuneration in the company NIKOV spol. s.r.o.
Written by (author): Bc. Lenka Jarušková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Opponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.
Summary:Jarušková, Lenka: Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.["Bakalárska práca" ] - Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Vedúca záverečnej práce: Ing. Ľubica Mrvová, PhD. MTF STU. Trnava. 2019, 68 s Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť udržateľné opatrenia na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku. Práca je rozčlenená na štyri hlavné kapitoly. Teoretická časť sa zameriava na vymedzenie pojmov, podstaty, formy a metódy hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním. Druhá kapitola je analytická, zameraná na základnú charakteristiku podniku. Odráža súčasný stav hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku . Obsahuje prieskum z rozhovorov riaditeľa a zamestnancov spoločnosti Nikov spol. s.r.o. a aj dotazníkový prieskum výrobných a nevýrobných zamestnancov. Tretia kapitola obsahuje návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, ktoré vyplývajú z analýzy podniku. V poslednej štvrtej kapitole sú zhodnotené navrhnuté opatrenia a výhody pre podnik Nikov spol. s.r.o. .Význam práce spočíva v možnostiach zlepšenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v tomto konkrétnom podniku.
Key words:hodnotenie, odmeňovanie, zamestnanci, motivácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited