Feb 17, 2020   11:15 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Definition of Basic Parameters for Treatment Sludge Drying House
Written by (author): Bc. Katarína Čegiňová
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Ivanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Summary:Témou bakalárskej práce je navrhnúť vhodné alternatívy pre zaradenie procesu sušenia ako technologického kroku v procese spracovania kalu z čistenia odpadových vôd. Zadefinovaním reálnych parametrov predmetnej ČOV sme vprograme MS EXCEL zostavili základné materiálové a entalpické bilancie s ohľadom na kapacitu čistiarne. Uvažovalo sa s viacerými alternatívami podľa technologického vybavenia ČOV, ako napríklad disponovanie bioplynovým hospodárstvom. Zohľadnili sme možnosti využitia bioplynu ako paliva pre kotol a rovnako alternatívy bez možnosti využitia bioplynu ako paliva.
Key words:ČOV, kal, sušenie, bialncia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited