22. 1. 2020  16:11 Zora
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Autor: Bc. Katarína Čegiňová
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Ivanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je navrhnúť vhodné alternatívy pre zaradenie procesu sušenia ako technologického kroku v procese spracovania kalu z čistenia odpadových vôd. Zadefinovaním reálnych parametrov predmetnej ČOV sme vprograme MS EXCEL zostavili základné materiálové a entalpické bilancie s ohľadom na kapacitu čistiarne. Uvažovalo sa s viacerými alternatívami podľa technologického vybavenia ČOV, ako napríklad disponovanie bioplynovým hospodárstvom. Zohľadnili sme možnosti využitia bioplynu ako paliva pre kotol a rovnako alternatívy bez možnosti využitia bioplynu ako paliva.
Kľúčové slová:ČOV, kal, sušenie, bialncia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene