Apr 2, 2020   1:23 a.m. Zita
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Regeneration of the ionic liquid used for separation of the tert-butyl alcohol–water azeotropic mixture
Written by (author): Ing. Branislav Šulgan
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Opponent:Ing. Marek Blahušiak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - voda
Summary:Práca rieši problematiku použitia iónových kvapalín ako rozpúšťadiel v separačnom procese. Navrhovaný je proces separácie čistého terc-butylakoholu z vodného roztoku pomocou extrakčnej rektifikácie v prítomnosti iónových kvapalín a komerčného rozpúšťadla. Práca má tri hlavné časti: teoretickú, experimentálnu a výpočtovú. V teoretickej časti sú stručne charakterizované vlastnosti terc-butylalkoholu a všeobecné vlastnosti iónových kvapalín. Ďalej sa rozoberá opis fázovej rovnováhy kvapalina - para, charakterizujú sa testy termodynamickej konzistencie rovnovážnych údajov. Vysvetlený je princíp extrakčnej rektifikácie a možnosti regenerácie rozpúšťadiel. Bližšie je rozobraný princíp práce filmovej odparky. Experimentálna časť je zameraná hlavne na overenie možnosti regenerácie iónových kvapalín pomocou filmovej odparky. Identifikujú sa vhodné pracovné podmienky vo filmovej odparke (teplota, tlak, prietok suroviny) a dosiahnuteľná čistota regenerovanej iónovej kvapaliny. Testované sú dve vybrané imidazóliové iónové kvapaliny. Experimentálna časť taktiež prináša skvalitnenie opisu dvojzložkových rovnováh kvapalina - para pre systémy iónových kvapalín s terc-butylalkoholom, alebo s vodou (meranie varných kriviek). Pre jednotlivé dvojzložkové systémy sú vyhodnotené parametre NRTL rovnice a kontrolované testom termodynamickej konzistencie. Dosiahnuté experimentálne výsledky sú využité vo výpočtovej časti pri návrhu celého procesu separácie terc-butylalkoholu. Navrhnuté sú jednotlivé separačné kroky. Je vykonaná optimalizácia a porovnanie vyhodnotených parametrov separačných zariadení v prípade použitia iónových kvapalín a komerčného rozpúšťadla. Analyzovaná je otázka regenerácie použitých rozpúšťadiel. V závere je vyhodnotená spotreba energie jednotlivých procesov separácie a vybraný najvhodnejší koncept delenia systému terc-butylakohol - voda.
Key words:iónové kvapaliny, terc-butylalkohol, regenerácia rozpúšťadla, filmová odparka, optimalizácia extrakčnej rektifikačnej kolóny, spotreba tepla, extrakčná rektifikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited