4. 4. 2020  17:42 Izidor
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Riadenie modelu motorizovaného padáka
Autor: Bc. Mgr. art. Igor Švaňa
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Chamraz, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie modelu motorizovaného padáka
Abstrakt:Témou bakalárskej práce bolo navrhnúť riadenie motorizovaného padáku s jedným stupňom voľnosti. Experiment bol realizovaný pomocou kyvadla, ktoré nahrádzalo reálny model padáku. Cieľom bolo vybudovanie a naprogramovanie riadiacej jednotky, ktorej úlohou bolo sledovať uhol natočenia kyvadla s jedným stupňom voľnosti a porovnávať ho s požadovaným uhlom náklonu. Práca si žiadala naprogramovanie IMU (inertial measurement unit) tak aby jej výstupom bol stupeň náklonu v uhloch a vedela sa vysporiadať aj s prípadnými vibráciami spôsobenými rotáciou bezkefového jednosmerného motoru. Po naprogramovaní tejto jednotky bolo nutné navrhnúť regulátor, ktorý by vedel kompenzovať nežiadúce vstupné poruchy. Realizácia pomocou kyvadla bola realizovaná z dôvodu nedostupnosti RC modelu motorizovaného padáku. Každopádne sa podarilo cieľ témy splniť a vo výsledku navrhnutý systém vedel dobre kompenzovať pôsobenie vonkajších vplyvov prostredia.
Klíčová slova:paracopter, UAV, kyvadlo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně