1. 4. 2020  4:50 Hugo
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadenie modelu motorizovaného padáka
Autor: Bc. Mgr. art. Igor Švaňa
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Chamraz, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Motorized paraglider model control
Abstrakt:Thesis of this bachelor work was to design control of paracopter with one degree of freedom. Experiment was made by pendulum witch was a substitution of real paracopter. The aim was to build and to program internal measurement unit. Purpose of internal measurement unit was to control a pendulum’s degree of spin and compare with desired degree. IMU (internal measurement unit) has to measure degree’s in angles and second problem to solve was to eliminate vibrations made by brushless direct current motor. Next step was to design regulator after we programmed internal measurement unit. It has to compensate external errors. The reason why we used pendulum was prosaic. There was no chance to buy some RC model of paracopter. However the aim of bachelor work was fulfilled. The system of pendulum with one degree of freedom could compensate external errors and reached desired angles without permanent error.
Kľúčové slová:UAV, paracopter, pendulum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene