7. 12. 2019  12:22 Ambróz
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
Autor: Ing. Libor Maturkanič
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Oponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť také zlepšenia, ktoré by podniku ZF Slovakia, a. s. pomohli efektívnejšie a presnejšie aplikovať preferenčné kalkulácie na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasnej situácie v podniku. Diplomová práca je rozdelená na štyri kapitoly. V prvej kapitole sú uvedené teoretické východiská v oblasti controllingu, jeho delenie, funkcie a ciele. Teoretické východiská sú získané prostredníctvom použitia odbornej literatúry. Druhá kapitola obsahuje informácie o predstavení spoločnosti ZF Slovakia, a. s., následne je popísaná analýza aplikácie preferenčných kalkulácií v podniku ZF Slovakia, a. s. Tretia kapitola uvádza konkrétne návrhy na zlepšenie aplikácie preferenčných kalkulácií v podniku ZF Slovakia, a. s. Štvrtá, záverečná kapitola obsahuje zhodnotenia navrhnutých riešení.
Kľúčové slová:controlling, preferenčné kalkulácie, odchýlky, podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene