May 25, 2020   11:08 a.m. Urban
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Operation States on Untransponed Overhead Power Lines
Written by (author): Ing. Vladimír Obselka
Department:
Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Opponent:
Ing. Katarína Závodská
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení z pohľadu prenášaného napätia, prúdu a výkonu. Pomocou programov Matlab a ATP boli namodelované konkrétne typy príkladov nesymetrického prenosového vedenia. Odsimulované boli jednotlivé situácie na vedení ako napríklad rozdielna záťaž na konci dvojsystémového vedenia, vplyv prenášaného jalového výkonu induktívneho a kapacitného charakteru v medziach účinníku 0 – 1, vplyv skratu na jednom systéme vedenia na druhý systém toho istého vedenia a vplyv súbehu stožiarov po dĺžke vedenia, ako ovplyvňuje jedno vedenie druhé vedenie, ak sa ich vzájomná vzdialenosť v súbehu zväčšuje. Výsledky týchto jednotlivých simulácií boli analyzované a vyhodnotené graficky s následným popisom každého typu simulácie zvlášť.
Key words:
prevádzkové stavy vedenia, analýza výsledkov, straty, modelovanie, úbytky napätia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited