Feb 18, 2020   8:57 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of sustainable measures to improve the process of recruitment and selection of manufacturing employees at STAKOTRA MANUFACTURING, Ltd.
Written by (author): Bc. Veronika Gučková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
Summary:GUČKOVÁ, Veronika: Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu– Školiteľka: Ing. Viera Bestvinová, PhD. – Trnava: MTF- STU, 2018. (počet strán 56) Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnutie udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v spoločnosti STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. Práca je rozdelená do štyroch kapitol a to teoretickej, praktickej, návrhovej a vyhodnocujúcej. Teoretická časť je čerpaná z odborných literatúr. V praktickej časti je uvedená analýza podniku. V návrhovej časti sa venujem návrhom opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov. Posledná časť obsahuje vyhodnotenie návrhov a opatrení, ktoré majú byť pozitívnym prínosom pre získavanie a výber zamestnancov.
Key words:personálny manažment, získavanie zamestnancov, výber zamestnancov , metódy získavania zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited