Apr 5, 2020   7:01 p.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Šimončičová Hana: Suggestion of measures for improving external economic relations of the enterprise of ZF Sachs Slovakia, Inc with its surrounding elements.
Written by (author): Ing. Hana Šimončičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Petra Hodulíková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie vonkajších ekonomických vzťahov podniku ZF Sachs Slovakia, a.s. s prvkami jeho okolia
Summary:Bakalárska práca sa zameriava na vonkajšie ekonomické vzťahy podniku. Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov preniknúť do problematiky a zmapovať vonkajšie ekonomické vzťahy podnikov, analyzovať súčasný stav spoločnosti ZF Sachs Slovakia, a. s., a ekonomické vzťahy s prvkami jej okolia a následne navrhnúť možnosti pre ich zlepšenie. Obsah práce je štrukturovaný do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na teóriu vonkajších ekonomických vzťahov podniku s prvkami jeho okolia ako sú dodávatelia, odberatelia, finančné inštitúcie a štát. Nasledujúca druhá kapitola objasňuje súčasný stav vonkajších ekonomických vzťahov podniku ZF Sachs Slovakia, a. s. a poskytuje analýzu o konkrétnych dodávateľoch, odberateľoch, finančných inštitúciách a štátnej politike. V tretej kapitole sú predkladané konkrétne návrhy opatrení na posilnenie vzťahov medzi podnikom a prvkami jeho okolia. Hlavnou snahou daných návrhov je zaistiť efektívne využitie nástrojov a podmienok finančných inštitúcií a zlepšiť súčasné dodávateľsko - odberateľské vzťahy. Zhodnotenie predložených návrhov a možnosti ich aplikácie v praxi je obsahom záverečnej štvrtej kapitoly predkladanej bakalárskej práce.
Key words:konkurencia, vonkajšie ekonomické vzťahy, dodávatelia, odberatelia, banky, štát

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited