Oct 15, 2019   2:16 p.m. Terézia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Effectiveness of teaching physics project
Written by (author): Ing. Jan Prachař, PhD.
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:EFEKTIVNOST PROJEKTOVÉ VÝUKY FYZIKY
Summary:Předkládaná práce se zaobírá efektivností projektové výuky fyziky na Soukromém gymnáziu, střední odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Kunovice. Dizertační práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se věnuje teoretickým východiskům zkoumané problematiky. Druhá tematická oblast se dotýká informací z historie projektové výuky a její teoretické analýzy. Tato část teoretické analýzy je založena na myšlenkách J. Deweye - pedagogického teoretika projektové ideje. Dotýká se i české reformní školy zastoupené V. Příhodou, která zahrnovala i projektovou výuku. Následující kapitoly podrobně pojednávají o jednotlivých aspektech a krocích, které je potřebné učinit při zavádění projektové výuky fyziky. Týkají se metodiky projektové výuky, předností a úskalí projektové výuky. Popisují klima třídy jako předpoklad úspěšné realizace projektů ve výuce. Jádro práce tvoří výzkum vycházející z aplikace projektové výuky fyziky v experimentální třídě a tradiční výuky ve třídě kontrolní. Součástí výzkumu je stanovení pracovních hypotéz a jejich statistická verifikace. Poslední kapitola zahrnuje závěr práce, ve kterém je zahrnut cíl práce, metody jeho docílení, získané výsledky a doporučení na zlepšení současného stavu výuky fyziky.
Key words:Metodika projektové výuky,, projektová výuka, experimentální třída, projektová metoda, kontrolní třída, pracovní hypotézy, statistická verifikace hypotéz

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
autorské právo.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited