Oct 18, 2019   9:01 a.m. Lukáš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Effectiveness of teaching physics project
Written by (author): Ing. Jan Prachař, PhD.
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Efektívnosť projektového vyučovania
Summary:Predložená práca sa zaoberá efektívnosťou projektovej výučby fyziky na Soukromém gymnáziu, střední odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Kunovice. Dizertačná práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými východiskami skúmanej problematiky. Druhá tématická oblasť sa dotýka informacií z histórie projektovej výučby a jej teoretickej analýzy. Táto časť teoretickej analýzy je založená na myšlienkach J. Deweye - pedagogického teoretika projektovej ideje. Dotýka sa i českej reformnej školy v zastúpení V. Příhody, ktorá zahrňovala i projektovú výučbu. Nasledujúce kapitoly podrobne hovoria o jednotlivých aspektoch a krokoch, ktoré je potrebné urobiť pri zavádzaní projektovej výučby fyziky. Týkajú sa metodiky projektovej výučby, predností a problémov projektovej výučby. Popisujú klímu triedy ako predpoklad úspešnej realizácie projektov vo výučbe. Jadro práce tvorí výskum vychádzajúcí z aplikácie projektovej výučby fyziky v experimentálnej triede a tradičnej výučby v triede kontrolnej. Súčasťou výskumu je stanovenie pracovných hypotéz a ich štatistická verifikácia. Posledná kapitola zahrňuje záver práce, v ktorom je zahrnutý cieľ práce, metódy jeho dosiahnutia, získanie výsledkov a doporučenie na zlepšenie súčasného stavu výučby fyziky.
Key words:Metodika projektovej výučby, projektová výučba, projektová metóda, kontrolná trieda, experimentálna trieda, pracovné hypotézy, štatistická verifikácia hypotéz

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
autorské právo.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited