5. 6. 2020  6:24 Laura
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj webaplikácií
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Martin Foltin, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Urban
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Vývoj webaplikácií
Abstrakt:Milióny ľudí po celom svete denno -- denne pracujú s internetovými aplikáciami. Časy klasických izolovaných desktopových aplikácii a jednoduchých informatívnych webových stránok pomaly odchádzajú. Moderné aplikácie kombinujú oba prístupy -- bohatosť desktopu a prístupnosť internetových služieb. V súčasnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s pojmom RIA. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa a priblíženie najvýznamnejších technológií používaných pri vývoji RIA aplikácií. V prvej časti je popísaný vývoj web aplikácií a presne definovaná a vymedzená oblasť, ktorú pokrývajú RIA aplikácie. V nasledujúcej časti sú stručne charakterizované rámce určené na vývoj bohatých internetových aplikácií, ktoré zastupujú rôzne programovacie jazyky a technológie. Sú to AJAX, JavaFx, Microsoft Silverlight, OpenLaszlo a Adobe Flex. Tretia kapitola je venovaná podrobnejšiemu rozboru rámca Adobe Flex. Pomocou tejto technológie sme vytvorili svoju aplikáciu ako demonštráciu prezentovanej techniky. Porovnanie je doplnené o rozbor výhod a nevýhod pri používaní týchto rámcov spolu s odporučením na výber vhodného rámca pri vývoji konkrétneho typu RIA aplikácie
Kľúčové slová:Rich Internet Application, AJAX, Adobe Flex, Microsoft Silverlight, JavaFX

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene