Jan 25, 2020   5:25 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft proposal for improvement of software support utilization in the management of the Matador Automotive, a.s. company in Dubnica nad Váhom
Written by (author): Bc. Ľuboš Andel
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrhy opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory riadenia podniku Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom
Summary:Cieľom bakalárskej práce je teoreticky opísať informačný systém podniku a informácie využívané spoločnosťou. Na základe analýzy informačného systému vo vybranom podniku posúdiť silné a slabé stránky informačného systému a navrhnúť vhodné riešenie na zlepšenie využitia informačného systému spoločnosťou. Prvá kapitola popisuje teoretické základy riešenia problematiky (informácia, podnikové informačné systémy, aplikácia informačných systémov v podniku). Druhá kapitola obsahuje analýzu súčasného stavu využívania softvérovej podpory riadenia podniku, stručnú charakteristiku podniku, analýze informačných tokov v podniku. Výstupom je záverečná analýza silných a slabých stránok využívania súčasného informačného systému V tretej kapitole som na základe poznatkov a zistení z analýzy navrhol opatrenie na zlepšenie daného stavu. Štvrtá kapitola obsahuje vyhodnotenie navrhovaného riešenia a možné prínosy pre firmu.
Key words:podnikový softvér, riadenie, informačný systém, analýza

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Podnik Matador Automotive, a.s. Dubnica nad Váhom, v ktorom som uvedenú prácu vypracoval nesúhlasí s uverejnením niektorých údajov, ktoré sú v práci uvedené..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited