Mar 31, 2020   9:49 p.m. Benjamín
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electron Beam Welding of High-alloy Steel to Copper
Written by (author): Bc. Miroslav Klus
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zváranie elektrónovým lúčom vysokolegovanej ocele s meďou
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo zhrnúť teoretické poznatky z oblasti zvárania elektrónovým lúčom kombinácie kovových materiálov vysokolegovanej austenitickej CrNi ocele s meďou. Zvariteľnosti kombinovaných kovov sa v súčasnosti vo svete venuje veľká pozornosť. Tieto materiály nachádzajú uplatnenie najmä v aplikáciách, pri ktorých nepostačujú mechanické a fyzikálne vlastnosti jedného materiálu. V predloženej bakalárskej práci je v úvode analyzovaný historický vývoj zvárania elektrónovým lúčom. Časť práce je zameraná na chemické zloženie a vlastnosti zváraných materiálov. Zároveň je charakterizovaná ich zvariteľnosť, ktorá sa prognózovala predovšetkým z binárnych a ternárneho diagramu. Okrem toho je popísaná samotná technológia zvárania elektrónovým lúčom. Návrh parametrov a podmienok zvárania je uvedený viac menej vo všeobecnej rovine. Záverom práce bola navrhnutá kontrola kvality zvarových spojov s dôrazom na optickú mikroskopiu, meranie mikrotvrdosti a EDX mikroanalýzu. Výhody zvárania elektrónovým lúčom danej kombinácie materiálov budú predovšetkým v tom, že CrNi oceľ bude minimálne tepelne ovplyvnená a pri zváraní medi bude absentovať negatívny vplyv kyslíka a vodíka. Poznatky získané pri vypracovaní bakalárskej práce budú vhodným podkladom pre ďalšie riešenie zvárania uvedenej kombinácie kovov elektrónovým lúčom. Dôraz bude kladený najmä na štruktúrnu stabilitu, vrátane tvorby intermetalických fáz. Môže sa prognózovať aj životnosť zvarových spojov cez dostupný softvér.
Key words:CrNi oceľ, meď, zvariteľnosť, zváranie elektrónovým lúčom, parametre zvárania, kvalita zvarových spojov

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited