Jan 25, 2020   6:53 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Suggestion of the measures for using the financial analyses to support the financial management of PFS a.s. company.
Written by (author): Ing. Veronika Melicherová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Opponent:Ing. Mária Homokyová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s.
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je charakterizovať význam finančnej analýzy pre finančné riadenie podniku, popísať informačné zdroje a metódy finančnej analýzy, následne analyzovať súčasnú situáciu využívania finančnej analýzy v podniku PFS a. s. a navrhnúť opatrenia na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia tohto podniku. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola charakterizuje význam finančnej analýzy pre finančné riadenie podniku, popisuje informačné zdroje a metódy finančnej analýzy. Druhá kapitola následne analyzuje súčasnú situáciu využívania finančnej analýzy v podniku PFS a. s.. Analýza je pritom zameraná na analyzovanie programu Fina Plus používaného spoločnosťou a používaných pomerových finančných ukazovateľov. V tretej kapitole je uvedený návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS a. s.. Štvrtá kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhnutých opatrení z pohľadu vynaložených prostriedkov a dosiahnutých prínosov pre spoločnosť.
Key words:finančné ukazovatele, finančné riadenie, finančná analýza, program Fina Plus

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited