Apr 8, 2020   2:50 p.m. Albert
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Use of Graduates at the Labour Market
Written by (author): Ing. Andrea Gabajová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Uplatnenie absolventov na trhu práce
Summary:SÚHRN GABAJOVÁ, Andrea: Uplatnenie absolventov na trhu práce. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.- Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. - Trnava: MtF STU, 2010. 84 s. Kľúčové slová : absolvent, vzdelávanie, profesia, trh práce, socializácia, zamestnávateľ, zamestnateľnosť. Hlavnou témou diplomovej práce je uplatnenie absolventov na trhu práce. Práca je rozdelená na 3 kapitoly. Obsahuje 35 tabuliek a 31 grafov. Predstavuje legislatívne, časové a vekové vymedzenie absolventov. Zaoberá sa jednotlivými fázami vývinu absolventa a socializačným procesom. Popisuje profesijnú orientáciu a základné etapy práce. Špecifikuje ciele a zámery vzdelávacieho systému na Slovensku i v danom regióne. Predstavuje priority a úlohy trhu práce s dôrazom na formovanie kvalitných pracovnoprávnych vzťahov. Analyzuje primárny a sekundárny trh práce, jeho externú a internú formu. Zaoberá sa reguláciou trhu práce a čiernou ekonomikou. Charakterizuje prácu a prináša historický exkurz dejín práce. Klasifikuje jednotlivé druhy práce a popisuje postavenie zamestnaného človeka. Predstavuje opatrenia uľahčujúce vstup absolventom na trh práce. V prieskumnej časti práca sleduje súčasný stav uplatnenia absolventov na trhu práce, informovanosť respondentov v danej oblasti, využívanie foriem a metód pri práci s absolventmi a v spolupráci so zamestnávateľmi. Zaoberá sa zisťovaním spokojnosti respondentov s materiálno-technickým a odborným vybavením školy, ako aj prostriedkom kvality a efektívnosti práce v súvislosti s presadením sa na trhu práce. Snaží sa o reflexiu zamestnávateľov a absolventov prostredníctvom dotazníkovej metódy a špecificky vytvorenými otázkami. Práca a výsledky prieskumu sú dôkazom dôležitého postavenia a správneho nastavenia vzdelávacieho systému, ako aj samotného trhu práce s efektívne fungujúcimi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a aktívnou spoluprácou so zamestnávateľmi.
Key words:profesia, vzdelávanie, absolvent

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 10 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) until 05/03/2020 16:04
Reviews for final thesis unlimited